บัตรกำนัล Silver Voyage Club

10,000.00 ฿ 6,990.00 ฿

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บัตร บัตรกำนัล Silver Voyage Club

สิทธิประโยชน์หลัก

 1. Limousine with Chauffler by Exclusive Van ( Hyundai H1, Toyota Majesty, Toyota Alphard)  6 Times (มูลค่าเต็ม 18,000 บาท)
 2. Surprise Gift สุดพิเศษในเดือนเกิด

สิทธิประโยชน์เสริม (สามารถเลือกรับบริการได้ 1 อย่างสำหรับข้อ 1 และข้อ 2)

 1. Health Check-Up by Phayathai Hospital 1 Time (มูลค่าเต็ม 5,000 บาท)
  รายการตรวจ โปรแกรม 2 รวม 15 รายการ
  ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (physical)
  ตรวจปัสสาวะ (UA)
  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol)
  ตรวจระดับไขมัน (Triglyceride)
  ตรวจระดับไขมัน (HDL-C)
  ตรวจระดับไขมัน (LDL-C)
  ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
  ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
  ตรวจการทำงานของไต (BUN)
  ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
  ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)
  เอกซเรย์ปอด (ดิจิตอล) Chest X-Ray (Digital)
  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 2. Face massage by Origins รับฟรี บริการ Feel Good Facial Service ปรนนิบัติผิวหน้า เวลา 25 นาที พร้อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์บำรุงที่เหมาะ กับสภาพผิวของคุณ หลังรับบริการ จำกัดสิทธิ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น (มูลค่าเต็ม 2,500 บาท)
 3. ส่วนลด 10% สำหรับบริการเรือยอร์ชเช่าเหมาลำ ที่ พัทยา/สมุย/ภูเก็ต โดย Blue Voyage
 4. ส่วนลด 10% discount on food for lunch & dinner at ALATI Restaurant ที่ Siam Kempinski Bangkok
 5. ส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้าในร้าน Close to Nature

เงื่อนไขการใช้ บัตรกำนัล Silver Voyage Club
1. สามารถซื้อบัตรกำนัล Silver Voyage Club ผ่าน http://rewrds.me/svc หรือ Silver Voyage Club Concierge โทร. 02 016 9950 หรือ ทาง Facebook Fan page: Silvervoyage-Club
2. บัตรกำนัล Silver Voyage Club สามารถใช้ได้กับสินค้าและบริการที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
3. ทางบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด จะดำเนินการจัดส่งเอกสารยืนยันพร้อมหมายเลขบัตรกำนัลทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อบัตรกำนัลและชำระเงินสำเร็จ
4. สามารถใช้หมายเลขบัตรกำนัลที่จัดส่งทางอีเมล ในการสำรองสินค้าและบริการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละโรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านค้านั้นๆ
สามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการสิทธิ์ต่างๆ โดยแจ้งหมายเลขบัตรกำนัล ได้ที่ Silver Voyage Club Concierge โทร. 02 016 9950 หรือ ทาง Facebook Fan page: Silvervoyage-Club
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ-คืนบัตร ยกเลิกบัตร และชดเชยความเสียหายในกรณีบัตรเสียหาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้
6. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
7. บัตรกำนัล Silver Voyage Club นี้มีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการอื่นในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน 1 ปี นับจากวันออกบัตร
9. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
10. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ติดต่อขอใบกำกับภาษีหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 016 9950 หรือทางอีเมล service@worldrewardsolutions.com

เงื่อนไขการใช้บริการสิทธิประโยชน์หลัก
เงื่อนไขการใช้บริการ Limousine with Chauffler by Exclusive Van ( Hyundai H1, Toyota Majesty, Toyota Alphard)  6 Times (มูลค่าเต็ม 18,000 บาท)
1. กรุณาส่ารองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเดินทาง บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง หรือ Point to Point ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น
– ประเภทรถ Hyundai H1: ส่าหรับผู้โดยสารไม่เกิน 5 ท่าน และกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 5 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
– ประเภทรถ Toyota Majesty และ Toyota Alphard: สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน และกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 4 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
2. บัตรกำนัล Silver Voyage Club ในหมวดบริการรถชนิด Hyundai H1 หรือ Toyota Majesty หรือ Toyota Alphard สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับชนิดรถที่สามารถให้บริการในขณะนั้น
3. กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์
4. ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่ส่ารองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
5. ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดชนิดรถตามที่ท่าการส่ารองไว้ ทางบริษัทฯจะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6. บัตรกำนัล Silver Voyage Club นี้มีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร
7. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
8. การรอรับที่สนามบิน :
• เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยาน ไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้
• “จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประตู 3-4
• “จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง” อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินต่างประเทศ หรือจุดนัดพบชั้น G อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ
• เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน หากเจ้าหน้าที่รอเกิน 120 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่ก่าหนด โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 121 กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
การรอรับจากที่พัก:
• พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาทีโดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาทีจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่ก่าหนด โดยเริ่มนับ จากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ
• กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
• กรณีมีความประสงค์ให้รอรับเกินจากเวลาที่ก่าหนดไว้มีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ชั่วโมง โดยต้องแจ้งความประสงค์ก่อนถึงเวลาที่ก่าหนด15 นาทีและช่าระค่าใช้จ่ายโดยตรงให้กับ บริษัท
• กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามก่าหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้่าท่วม หรือการก่อการร้าย จะท่าการจัดรถ เข้ารับทดแทนในเวลาที่ได้ท่าการจอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันที กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจาก การเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วมหรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน และจะแจ้งให้ทราบทันที

เงื่อนไขการใช้บริการ Surprise Gift สุดพิเศษในเดือนเกิด
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
2. กรุณาทำการสำรอง 2 วันก่อนยืนยันการใช้สิทธิ์  และยกเลิกอย่างน้อย 1 วัน
3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ภายในเดือนเกิดเท่านั้น สงวนสิทธิ์ในการเลือกรับสิทธิพิเศษ
4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
5.สำรองการจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร 02 016 9950 เวลา 09.00 – 19.00 น. ของทุกวัน หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com

เงื่อนไขการใช้บริการสิทธิประโยชน์เสริม
เงื่อนไขการใช้บริการ Health Check-Up by Phayathai Hospital 1 Time (มูลค่าเต็ม 5,000 บาท)

1. กรุณาสำรองสิทธ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ต้องการรับบริการที่ Silver Voyage Club Concierge โทร. 02 016 9950 ระหว่างเวลา 09.00–21.00 น. ของทุกวัน ที่โรงพยาบาล พญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพญาไท นวมินทร์
2. กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการรับบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเวลาที่ทำการนัดหมาย โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์
3. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าวันเวลาที่กำหนด หากไม่เข้ารับบริการตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
4. รายละเอียดและเงื่อนไขโปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
5. ขอสงวนสิทธิ์การตรวจสุขภาพบางรายการ ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าสภาพร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจไม่พร้อมต่อการตรวจรายการนั้นๆ และให้ถือว่าได้รับบริการครบถ้วนแล้ว
6. กรณีมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเนื่องจากโปรแกรมที่กำหนด ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางโรงพยาบาล
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชั่นอื่นๆได้
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่าง ๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษอย่างละเอียด
10. กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
11. สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขการใช้บริการ Face massage by Origins รับฟรี บริการ Feel Good Facial Service ปรนนิบัติผิวหน้า เวลา 25 นาที มูลค่า 2,500 บาท พร้อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์บำรุงที่เหมาะ กับสภาพผิวของคุณ หลังรับบริการ
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
2. กรุณาทำการสำรอง 2 วันก่อนเข้ารับบริการ และยกเลิกอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับบริการ
3. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 64
4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้สำรองการจองและ
5. จำกัดสิทธิ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น
6. สามารถใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Origins ณ สาขาที่ร่วมรายการ
สาขาที่ร่วมรายการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
Origins สาขา เซ็นทรัลชิดลม โทร. 02 655 7393
Origins สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว โทร. 02 937 1004
Origins สาขา เซ็นทรัลบางนา โทร. 02 745 7351
Origins สาขา เซ้นทรัลปิ่นเกล้า โทร. 02 884 7510
Origins สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โทร. 02 835 3316
Origins สาขา พระราม 2 โทร. 02 872 4400
Origins สาขา เซ็นทรัลเวสท์เกต โทร. 02 194 4933
Origins สาขา เซ็นทรัลรังสิต โทร. 02 958 5513
Origins สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ โทร. 02 015 1818
Origins สาขา เซน โทร. 02 2527051
Origins สาขา สยาม พารากอน โทร. 02 610 7763
Origins สาขา ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 02 664 7685
Origins สาขา เทอมินอล 21 โทร. 063 203 8591
Origins สาขา สยาม ทาคาชิมายะ โทร 02 004 7451
Origins สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ โทร. 02 734 1433
Origins สาขา เดอะมอลล์ บางแค โทร. 02 803 8343
Origins สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โทร. 02 951 7950
Origins สาขา โรบินสัน พระราม 9 โทร. 02 108 1073
สาขาที่ร่วมรายการในพื้นที่ต่างจังหวัด
Origins สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โทร. 053 288 907
Origins สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา โทร. 038 043 268
Origins สาขา เซ็นทรัลโคราช โทร. 063 203 8592

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด 10% Blue Voyage สำหรับบริการเรือยอร์ชเช่าเหมาลำ ที่ พัทยา/สมุย/ภูเก็ต
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
2. กรุณาทำการสำรองเพื่อรับส่วนลดล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้ารับบริการ
และยกเลิกอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับบริการ
3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
5. สำรองการจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร 02 016 9950 เวลา 09.00 – 19.00 น. ของทุกวัน หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด 10% discount on food for lunch & dinner at ALATI Restaurant
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
2. กรุณาทำการสำรองเพื่อรับส่วนลดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ และยกเลิกอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับบริการ
3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้สำรองการจองและ
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร 02 016 9950 เวลา 09.00 – 19.00 น. ของทุกวัน หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าในร้าน Close to Nature
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
2. กรุณาแสดงบัตรหรือรหัสที่ได้รับกับทางร้านค้าก่อนชำระค่าสินค้า ไม่รวมการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์
3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
5. สามารถใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Close to Nature ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
Close to Nature สาขา เอ็มไพร์ทาวเวอร์ โทร. 02 286 1031
Close to Nature สาขา ดิ เอ็มโพเรียม โทร 02 259 9224
Close to Nature สาขา แอทธินี ทาวเวอร์ โทร. 02 168 8646

10,000.00 ฿ 6,990.00 ฿

Product total
Options total
Grand total