Category
Destination
brand

Select To filter

บัตรกำนัล Silver Voyage Club
บัตรกำนัล Silver Voyage Club

10,000.00 ฿ 6,990.00 ฿

เงื่อนไขการใช้ บัตรกำนัล Silver Voyage Club 1. สามารถซื้อสินค้าและบริการบัตรกำนัล Silver Voyage Club ผ่าน https://expo2020.worldrewardsolutions.com หรือ Silver Voyage Club Concierge โทร. 02 016 9950 หรือ ทาง Facebook Fan page: Silvervoyage-Club 2. บัตรกำนัล Silver Voyage Club สามารถใช้ได้กับสินค้าและบริการที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 3. ทางบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด จะดำเนินการจัดส่งเอกสารยืนยันพร้อมหมายเลขบัตรกำนัลทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อบัตรกำนัลและชำระเงินสำเร็จ 4. สามารถใช้หมายเลขบัตรกำนัลที่จัดส่งทางอีเมล ในการสำรองสินค้าและบริการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละโรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านค้านั้นๆ สามารถตรวจสอบประวัติการใช้บริการสิทธิ์ต่างๆ โดยแจ้งหมายเลขบัตรกำนัล ได้ที่ Silver Voyage Club Concierge โทร. 02 016 9950 หรือ ทาง Facebook Fan page: Silvervoyage-Club 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ-คืนบัตร ยกเลิกบัตร และชดเชยความเสียหายในกรณีบัตรเสียหาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้ 6. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 7. บัตรกำนัล Silver Voyage Club นี้มีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าและบริการอื่นในทุกกรณี สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้ภายใน 1 ปี นับจากวันออกบัตร 9. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 11. ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด เงื่อนไขการใช้บริการสิทธิประโยชน์หลัก เงื่อนไขการใช้บริการ Limousine with Chauffler by Exclusive Van ( Hyundai H1, Toyota Majesty, Toyota Alphard)  6 Times 1. กรุณาส่ารองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเดินทาง บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง หรือ Point to Point ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เท่านั้น - ประเภทรถ Hyundai H1: ส่าหรับผู้โดยสารไม่เกิน 5 ท่าน และกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 5 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว) - ประเภทรถ Toyota Majesty และ Toyota Alphard: สำหรับผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน และกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 4 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว) 2. บัตรกำนัล Silver Voyage Club ในหมวดบริการรถชนิด Hyundai H1 หรือ Toyota Majesty หรือ Toyota Alphard สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับชนิดรถที่สามารถให้บริการในขณะนั้น 3. กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 4. ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ในกรณีไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่ส่ารองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว 5. ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดชนิดรถตามที่ท่าการส่ารองไว้ ทางบริษัทฯจะจัดหารถทดแทนที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6. บัตรกำนัล Silver Voyage Club นี้มีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร 7. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 8. การรอรับที่สนามบิน : • เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยาน ไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้ • “จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประตู 3-4 • “จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง” อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินต่างประเทศ หรือจุดนัดพบชั้น G อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ • เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารเป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน หากเจ้าหน้าที่รอเกิน 120 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่ก่าหนด โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 121 กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว การรอรับจากที่พัก: • พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาทีโดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาทีจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่ก่าหนด โดยเริ่มนับ จากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ • กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว • กรณีมีความประสงค์ให้รอรับเกินจากเวลาที่ก่าหนดไว้มีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ชั่วโมง โดยต้องแจ้งความประสงค์ก่อนถึงเวลาที่ก่าหนด15 นาทีและช่าระค่าใช้จ่ายโดยตรงให้กับ บริษัท • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามก่าหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้่าท่วม หรือการก่อการร้าย จะท่าการจัดรถ เข้ารับทดแทนในเวลาที่ได้ท่าการจอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันที กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจาก การเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วมหรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน และจะแจ้งให้ทราบทันที เงื่อนไขการใช้บริการ Health Check-Up by Phayathai Hospital 1 Tims 1. กรุณาสำรองสิทธ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ต้องการรับบริการที่ Silver Voyage Club Concierge โทร. 02 016 9950 ระหว่างเวลา 09.00–21.00 น. ของทุกวัน ที่โรงพยาบาล พญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพญาไท นวมินทร์ 2. กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการรับบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเวลาที่ทำการนัดหมาย โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ 3. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าวันเวลาที่กำหนด หากไม่เข้ารับบริการตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว 4. รายละเอียดและเงื่อนไขโปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 5. ขอสงวนสิทธิ์การตรวจสุขภาพบางรายการ ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าสภาพร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจไม่พร้อมต่อการตรวจรายการนั้นๆ และให้ถือว่าได้รับบริการครบถ้วนแล้ว 6. กรณีมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเนื่องจากโปรแกรมที่กำหนด ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางโรงพยาบาล 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชั่นอื่นๆได้ 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่าง ๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9. กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษอย่างละเอียด 10. กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด 11. บัตรกำนัล Silver Voyage Club นี้มีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร เงื่อนไขการใช้บริการ Birthday Gift ขนมสุดพิเศษจากคอฟฟี่บีน มูลค่า300 บาท 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ 2. กรุณาทำการสำรอง 2 วันก่อนเข้ารับบริการ และยกเลิกอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับบริการ 3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ภายในเดือนเกิดเท่านั้น เฉพาะสาขา Siam Paragon 4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้สำรองการจองและ 5.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร 02 016 9950 เวลา 09.00 – 19.00 น. ของทุกวัน หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com เงื่อนไขการใช้บริการสิทธิประโยชน์เสริม เงื่อนไขการใช้บริการ Face massage by Origins รับฟรี บริการ Feel Good Facial Service ปรนนิบัติผิวหน้า เวลา 25 นาที มูลค่า 2,500 บาท พร้อมรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์บำรุงที่เหมาะ กับสภาพผิวของคุณ หลังรับบริการ 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ 2. กรุณาทำการสำรอง 2 วันก่อนเข้ารับบริการ และยกเลิกอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับบริการ 3. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 64 4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้สำรองการจองและ 5.จำกัดสิทธิ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น 6. สามารถใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Origins ณ สาขาที่ร่วมรายการ สาขาที่ร่วมรายการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล Origins สาขา เซ็นทรัลชิดลม โทร. 02 655 7393 Origins สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว โทร. 02 937 1004 Origins สาขา เซ็นทรัลบางนา โทร. 02 745 7351 Origins สาขา เซ้นทรัลปิ่นเกล้า โทร. 02 884 7510 Origins สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โทร. 02 835 3316 Origins สาขา พระราม 2 โทร. 02 872 4400 Origins สาขา เซ็นทรัลเวสท์เกต โทร. 02 194 4933 Origins สาขา เซ็นทรัลรังสิต โทร. 02 958 5513 Origins สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ โทร. 02 015 1818 Origins สาขา เซน โทร. 02 2527051 Origins สาขา สยาม พารากอน โทร. 02 610 7763 Origins สาขา ดิ เอ็มโพเรียม โทร. 02 664 7685 Origins สาขา เทอมินอล 21 โทร. 063 203 8591 Origins สาขา สยาม ทาคาชิมายะ โทร 02 004 7451 Origins สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ โทร. 02 734 1433 Origins สาขา เดอะมอลล์ บางแค โทร. 02 803 8343 Origins สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โทร. 02 951 7950 Origins สาขา โรบินสัน พระราม 9 โทร. 02 108 1073 สาขาที่ร่วมรายการในพื้นที่ต่างจังหวัด Origins สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โทร. 053 288 907 Origins สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา โทร. 038 043 268 Origins สาขา เซ็นทรัลโคราช โทร. 063 203 8592 เงื่อนไขการใช้ส่วนลด Blue Voyage 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ 2. กรุณาทำการสำรองเพื่อรับส่วนลดล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้ารับบริการ และยกเลิกอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับบริการ 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 5. สำรองการจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร 02 016 9950 เวลา 09.00 – 19.00 น. ของทุกวัน หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com เงื่อนไขการใช้ส่วนลด Siam Kempinski Hotel Bangkok ห้องอาหาร ALATI Restaurant และ a la carte lunch & dinner at Niche 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ 2. กรุณาทำการสำรองเพื่อรับส่วนลดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเข้ารับบริการ และยกเลิกอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับบริการ 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้สำรองการจองและ 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Silver Voyage Club โทร 02 016 9950 เวลา 09.00 – 19.00 น. ของทุกวัน หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com เงื่อนไขการใช้ส่วนลดซื้อสินค้าในร้าน Close to Nature 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรกำนัล Silver Voyage Club ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ 2. กรุณาแสดงบัตรหรือรหัสที่ได้รับกับทางร้านค้าก่อนชำระค่าสินค้า ไม่รวมการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 4. ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 5. สามารถใช้บริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Close to Nature ทุกสาขาที่ร่วมรายการ Close to Nature สาขา เอ็มไพร์ทาวเวอร์ โทร. 02 286 1031 Close to Nature สาขา ดิ เอ็มโพเรียม โทร 02 259 9224 Close to Nature สาขา แอทธินี ทาวเวอร์ โทร. 02 168 8646
Silver Voyage Club – Health Check Up
Silver Voyage Club - Health Check Up

9,000.00 ฿ 4,500.00 ฿

บัตรกำนัลตรวจสุขภาพมูลค่า 5,000 บาท พร้อมผู้ช่วยอำนวยความสะดวกและรถรับส่ง Hyundai H-1
Silver Voyage Club – Health Check Up
Silver Voyage Club - Health Check Up

7,500.00 ฿ 3,750.00 ฿

บัตรกำนัลตรวจสุขภาพมูลค่า 5,000 บาท พร้อมผู้ช่วยอำนวยความสะดวกและรถรับส่ง Camry
โรงแรม Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui
โรงแรม Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui

999.00 ฿

แพ็กเกจ Christmas Brunch International Set Menu ที่ห้องอาหาร Kiree the Bistro
โรงแรม Capella Bangkok
โรงแรม Capella Bangkok

45,197.00 ฿ 35,309.00 ฿

แพ็กเกจสุดพิเศษ 2 วัน 1 คืน กับห้องพักวิวแม่น้ำเจ้าพระยา “ริเวอร์ฟร้อนท์ พรีเมียร์” (Riverfront Premier)  พร้อมสิทธิประโยชน์
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok

1,400.00 ฿ 499.00 ฿

แพ็กเกจ นวดแผนไทย หรือ Aroma Oil Massage 60 นาที ที่ Spa Burasari
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok

2,000.00 ฿ 1,000.00 ฿

บัตรกำนัลรับประทานอาหารค่ำ ที่ Red Rose Chinese Restaurant & Jazz Lounge สำหรับ 1 ท่าน
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok

3,250.00 ฿ 1,199.00 ฿

แพ็กเกจห้องพักราคาพิเศษ Superior Room (เข้าพักเฉพาะวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดยาว)
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok

799.00 ฿ 450.00 ฿

แพ็กเกจ High Tea set ที่ Red Rose Chinese Restaurant & Jazz Lounge สำหรับสองท่าน
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok
โรงแรม Shanghai Mansion Bangkok

2,880.00 ฿ 699.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Superior Room (เข้าพักเฉพาะวันพุธ, พฤหัส และศุกร์ เท่านั้น) สำหรับ 2 ท่าน ไม่รวมอาหารเช้า
โรงแรม Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui
โรงแรม Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui

15,000.00 ฿ 7,998.00 ฿

แพ็กเกจ New Year รวมอาหารพร้อมเครื่องดื่มในงาน Gala Dinner และ Countdown Party สำหรับสองท่าน
โรงแรม Banyan Tree
โรงแรม Banyan Tree

1,590.00 ฿ 999.00 ฿

ชุดของขวัญ Safety Discovery Kit จาก Banyan Tree Essentials
โรงแรม Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui
โรงแรม Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui

15,000.00 ฿ 7,999.00 ฿

แพ็กเกจ Jungle One Bedroom Pool Suite พร้อม Breakfast สำหรับสองท่าน
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak

15,600.00 ฿ 10,400.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Family Room พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 4 ท่าน
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak

14,500.00 ฿ 9,700.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Superior Pool Bungalow พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

11,770.00 ฿ 5,555.00 ฿

แพ็กเกจ Scrumptious Staycation ห้องพัก 1 คืน พร้อมเลือกมื้ออาหารสุดพิเศษสำหรับสองท่าน
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak

9,600.00 ฿ 5,800.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Double Room พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa
โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa

16,500.00 ฿ 8,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Christmas Eve with Dinner รวมอาหารพร้อมเครื่องดื่มในงาน Christmas Dinner หรือ Christmas Brunch สำหรับสองท่าน
โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa
โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa

15,000.00 ฿ 10,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Christmas Family รวมอาหารในงาน Christmas Dinner และ บัตรสวนน้ำ Vana Nava สำหรับทั้งครอบครัว
โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa
โรงแรม Hilton Hua Hin Resort & Spa

32,690.00 ฿ 25,800.00 ฿

แพ็กเกจ New Year ห้องพักรวมอาหารพร้อมเครื่องดื่มในงาน Gala Dinner และ Countdown Party จำนวน 3 คืน สำหรับสองท่าน
โรงแรม Cape Fahn Hotel
โรงแรม Cape Fahn Hotel

137,000.00 ฿ 68,500.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Fahn Luxury Escape ห้อง Fahn Noi Private Island Pool Villa 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Keemala
โรงแรม Keemala

99,896.00 ฿ 39,800.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Bird’s Nest Pool Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Keemala
โรงแรม Keemala

93,414.00 ฿ 37,800.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Tree Pool House 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Keemala
โรงแรม Keemala

86,930.00 ฿ 33,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Tent Pool Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Keemala
โรงแรม Keemala

80,448.00 ฿ 30,600.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Clay Pool Cottage One Bedroom 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Grande Centre Point Pattaya
โรงแรม Grande Centre Point Pattaya

8,300.00 ฿ 4,999.00 ฿

ห้องพักราคาพิเศษ Panoramic Suite 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับสองท่าน (เข้าพักวันอาทิตย์ - ศุกร์)
โรงแรม Grande Centre Point Pattaya
โรงแรม Grande Centre Point Pattaya

12,700.00 ฿ 7,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Deluxe Family Connecting พร้อมอาหารเช้าสำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน และเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 2 คน (เข้าพักวันอาทิตย์ - ศุกร์)
โรงแรม Burasari Phuket
โรงแรม Burasari Phuket

1,400.00 ฿ 499.00 ฿

บริการนวดไทย หรือ นวดน้ำมัน 60 นาที
โรงแรม Burasari Phuket
โรงแรม Burasari Phuket

4,700.00 ฿ 1,199.00 ฿

ห้องพักราคาพิเศษ Premier Room 2 วัน 1 คืน (เข้าพักวันเสาร์และอาทิตย์)
โรงแรม Burasari Phuket
โรงแรม Burasari Phuket

4,100.00 ฿ 699.00 ฿

ห้องพักราคาพิเศษ Premier room 2 วัน 1 คืน (เข้าพักวันจันทร์ - ศุกร์)
โรงแรม Santiburi Koh Samui
โรงแรม Santiburi Koh Samui

41,100.00 ฿ 19,400.00 ฿

แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Grand Reserve Pool Villa 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Santiburi Koh Samui
โรงแรม Santiburi Koh Samui

30,600.00 ฿ 13,900.00 ฿

แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Deluxe Pool Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Santiburi Koh Samui
โรงแรม Santiburi Koh Samui

20,600.00 ฿ 9,150.00 ฿

แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Deluxe Garden Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม The Barai Suites and Spa at Hyatt Regency Hua Hin
โรงแรม The Barai Suites and Spa at Hyatt Regency Hua Hin

24,845.00 ฿ 18,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก เดอะ บาราย พูล สวีท จำนวน 2 วัน 1 คืน (เข้าพักวันจันทร์ - พฤหัสบดี) สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Santiburi Koh Samui
โรงแรม Santiburi Koh Samui

38,136.00 ฿ 17,918.00 ฿

แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Grand Reserve Pool Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม The Barai Suites and Spa at Hyatt Regency Hua Hin
โรงแรม The Barai Suites and Spa at Hyatt Regency Hua Hin

22,467.00 ฿ 16,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก เดอะ บาราย บัลโคนี่ สวีท จำนวน 2 วัน 1 คืน (เข้าพักวันจันทร์ - พฤหัสบดี) สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Santiburi Koh Samui
โรงแรม Santiburi Koh Samui

27,526.00 ฿ 12,613.00 ฿

แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Deluxe Pool Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak

54,000.00 ฿ 18,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Double Room 3 วัน 2 คืน พร้อมรับ Full Board Plus และ Christmas & New Year Gala Night
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak

11,000.00 ฿ 7,800.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Family Room พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 4 ท่าน
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak

9,000.00 ฿ 6,400.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Superior Pool Bungalow พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Santiburi Koh Samui)
โรงแรม Santiburi Koh Samui)

18,115.00 ฿ 7,908.00 ฿

แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก Deluxe Garden Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak
โรงแรม ROBINSON Club Khao Lak

5,400.00 ฿ 3,500.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Double Room พร้อมรับ Full Board Plus 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic

2,340.00 ฿

ชุดของขวัญ Royal Life เซต D : Make Change Let's Move รายการในเซตประกอบไปด้วย App Fast and Calcium LT
BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic

3,000.00 ฿

ชุดของขวัญ Royal Life เซต C : Royal Superpower Vitamin รายการในเซตประกอบไปด้วย Royal Cordyceps Mix C
BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic

4,200.00 ฿

ชุดของขวัญ Royal Life เซต B : Exclusive Immune Booster รายการในเซตประกอบไปด้วย Royal Cordyceps Mix C and Mushroom extract
BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic

6,000.00 ฿

ชุดของขวัญ Royal Life เซต A : Premium Happy Health  รายการในเซตประกอบไปด้วย Mushroom extract, Cardi Gevity and Liv Gevity
BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic

2,699.00 ฿

กระเช้าสุขภาพเซต Liver Detox ช่วยเสริมสร้างการทำงานของตับ ขับสารพิษจากร่างกาย ช่วยให้ตับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงผิวพรรณ ลดการอักเสบจากสารอนุมูลอิสระ เพิ่มการไหลเวียนเลือดในตับ ทำให้ทำงานอย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ
BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic

3,199.00 ฿

กระเช้าสุขภาพเซต Boost Immune Health เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยส่วนผสของสารสำคัญทั้ง 3 ชนิด ประกอบด้วย ถั่งเช่า มะขามป้อม และวิตามินซี ช่วยต้านการติดเชื้อ ไวรัส แบคที่เรีย และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิต้านทานของร่างกาย  
BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic

2,599.00 ฿

กระเช้าสุขภาพเซต Strong Bone & Muscle เสริมความสมบูรณ์แข็งแรงของกระดูก และกล้ามเนื้อ ซ่อมแชมส่วนที่สึกหรอ ด้วยแคลเซียมรูปแบบพิเศษ โปรตีนสกัดจากพืช 4 ชนิด และวิตามิน ซี มะขามป้อม
BDMS Wellness Clinic
BDMS Wellness Clinic

2,499.00 ฿

กระเช้าสุขภาพเซต Brain and Memory Booster BRN Gevity ช่วยบำรุงสมอง ช่วยลดสารอนุมูลอิสระในร่งกาย เป็นวิตามินบำรุงสมองสูตรพิเศษ ประกอบด้วย มะขามป้อม และวิตามินชี ช่วยลดความอ่อนล้าของสมอง ลดความเครียด และปรับสมดุลอารมณ์ ช่วยบำรุงระบบความจำของร่างกาย  
โรงแรม Four Seasons Resort Chiang Mai
โรงแรม Four Seasons Resort Chiang Mai

34,810.00 ฿ 23,000.00 ฿

แพ็กเกจ Garden Pavilion 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok

600.00 ฿ 390.00 ฿

บัตรเข้าใช้บริการ Health Club Day Pass (Gym Room & Swimming Pool)
โรงแรม Cape Panwa Hotel
โรงแรม Cape Panwa Hotel

6,000.00 ฿ 2,800.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Panwa Stayvacation ห้องพัก Cape Suite 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Cape Panwa Hotel
โรงแรม Cape Panwa Hotel

4,800.00 ฿ 2,300.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Panwa Stayvacation ห้องพัก Junior Suite 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Cape House Hotel
โรงแรม Cape House Hotel

7,000.00 ฿ 3,300.00 ฿

แพ็กเกจ Cape House Relax in the City ห้อง One Bedroom Suite
โรงแรม Cape House Hotel
โรงแรม Cape House Hotel

5,800.00 ฿ 2,700.00 ฿

แพ็กเกจ Cape House Relax in the City ห้อง Studio Suite
โรงแรม Cape Kudu Hotel
โรงแรม Cape Kudu Hotel

9,200.00 ฿ 4,400.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Kudu Island Hideaway ห้อง Deluxe Room 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Cape Fahn Hotel
โรงแรม Cape Fahn Hotel

57,000.00 ฿ 28,500.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Fahn Luxury Escape ห้อง Tropical Two Bedroom Pool Villa 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Cape Fahn Hotel
โรงแรม Cape Fahn Hotel

43,000.00 ฿ 21,000.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Fahn Luxury Escape ห้อง Ocean view Pool Villa หรือ Beach Front Pool Villa 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok

3,800.00 ฿ 1,290.00 ฿

แพ็กเกจ Spa Sanctuary 90 นาที ณ The eforea spa
โรงแรม Cape Fahn Hotel
โรงแรม Cape Fahn Hotel

39,000.00 ฿ 19,500.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Fahn Luxury Escape ห้อง Bay view Pool Villa 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok

1,800.00 ฿ 950.00 ฿

ทรีทเม้นท์ Organic Zingiber Hydrating Facial Treatment 60 นาที ณ The eforea spa
โรงแรม Cape Fahn Hotel
โรงแรม Cape Fahn Hotel

35,000.00 ฿ 17,500.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Fahn Luxury Escape ห้อง Deluxe Pool Villa
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok

1,500.00 ฿ 650.00 ฿

บริการนวดศีรษะ Heaven Head Massage 60 นาที ณ The eforea spa
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok
โรงแรม Millennium Hilton Bangkok

2,100.00 ฿ 750.00 ฿

บริการนวด Relaxing Aromatherapy Massage 60 นาที ณ The eforea spa  
โรงแรม Cape House Hotel
แพ็กเกจ Cape House Relax in the City ห้อง Studio Suite

5,800.00 ฿ 2,700.00 ฿

โรงแรม Cape House Hotel แพ็กเกจ Cape House Relax in the City ห้อง Studio Suite แพ็กเกจประกอบไปด้วย - ห้องพักประเภท Studio Suite จำนวน 2 วัน 1 คืน - อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน - สิทธิ์การเข้าใช้บริการ Executive Lounge ระยะเวลาการเข้าพัก 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 เงื่อนไขการใช้บริการ Cape Hotel กรุณาสำรองที่พักโดยการแจ้งโค้ดที่เบอร์ xxxxxxxxxxx หรืออีเมล xxxxxxxxxx - บัตรกำนัลสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งใช้ได้ - ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสด ได้ในทุกกรณี - ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ - กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเข้าพัก และแจ้งล่วงหน้า 7 วัน สำหรับการยกเลิก โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ - แพ็กเกจห้องพักขึ้นอยู่กับปริมาณ และความว่างของโรงแรมขณะนั้น - กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้ง ให้ถือเอาคำตัดสินของโรงแรมและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
โรงแรม Cape Fahn Hotel
โรงแรม Cape Fahn Hotel

30,000.00 ฿ 15,000.00 ฿

แพ็กเกจ Cape Fahn Luxury Escape ห้อง Tropical Pool Villa 2 วัน 1 คืน
The Barai Suites and Spa โรงแรม The Barai
แพ็กเกจห้องพัก Barai Balcony Suite สำหรับ 2 ท่าน (เข้าพักวันจันทร์ - พฤหัสบดี)

18,750.00 ฿ 15,000.00 ฿

โรงแรม The Barai แพ็กเกจห้องพัก Barai Balcony Suite สำหรับ 2 ท่าน (เข้าพักวันจันทร์ - พฤหัสบดี) ประกอบด้วย - ห้องพักประเภท Barai Balcony Suite 2 วัน 1 คืน - อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร McFarland House หรือ Regency Club Lounge หรือ Figs Restaurant ตั้งแต่เวลา 06.30 - 10.30 น. - บริการ Personalize Service โดย Suite Butler ตั้งแต่เวลา 07.00 - 23.00 น. - บริการจัดเตรียม In-Suite Aromatherapy Steam & Milk Bath โดย Suite Butler - รับฟรี All-day beverage ณ ห้องอาหาร McFarland House หรือ Regency Club Lounge (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้า) - รับฟรี Pre-dinner drinks & snacks ณ ห้องอาหาร McFarland House หรือ Regency Club Lounge ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. - รับฟรี บริการ Laundry service จำนวน 2 ชิ้น ต่อการเข้าพัก - บริการทรีทเม้นท์นวด 60 นาทีสำหรับ 2 ท่าน (สำหรับอายุ 14 ปีขึ้นไป) เลือก 1 จาก 5 ตัวเลือกดังนี้ 1. Swedish Massage 2.Thai Foot Reflexology Massage 3. Muscle Relief Massage 4. Aromatherapy Massage 5.Traditional Thai Massage
The Barai Suites and Spa Barai Suite Promotion (Barai Pool Suite)

21,250.00 ฿ 17,000.00 ฿

'- Personalized service from a suite butler between 07:00 to 23:00 - In-suite aromatherapy steam and milk bath prepared by suite butler - Breakfast at McFarland House or Regency Club Lounge or Figs Restaurant from 06:30 to 10:30 - All-day beverage excluding imported drinks and alcohol at McFarland House or Regency Club Lounge - Pre-dinner drinks and snacks at McFarland House or Regency Club Lounge from 17:00 – 19:00 - Use of Tranquillity Court pool from 07:00 – 18:00 for adults only - Choice of daily 60-minute massage treatment for two persons (aged 14 above): Swedish Massage, Thai Foot Reflexology Massage, Muscle Relief Massage, Aromatherapy Massage and Traditional Thai Massage - Complimentary laundry service for two items per day - Free beverage from mini bar (non-alcoholic drink)
Supanniga Eating Room
Supanniga Eating Room

28,000.00 ฿ 20,000.00 ฿

บัตรรับประทานอาหารมูลค่า 28,000 บาท ราคาพิเศษ 20,000 บาท สำหรับรับประทานอาหารในเครือสุพรรณิการ์กรุ้ป
Supanniga Eating Room
Supanniga Eating Room

13,500.00 ฿ 10,000.00 ฿

บัตรรับประทานอาหารมูลค่า 13,500 บาท ราคาพิเศษ 10,000 บาท สำหรับรับประทานอาหารในเครือสุพรรณิการ์กรุ้ป
Supanniga Eating Room
Supanniga Eating Room

6,500.00 ฿ 5,000.00 ฿

บัตรรับประทานอาหารมูลค่า 6,500 บาท ราคาพิเศษ 5,000 บาท สำหรับรับประทานอาหารในเครือสุพรรณิการ์กรุ้ป
Supanniga Eating Room
Supanniga Eating Room

2,500.00 ฿ 2,000.00 ฿

  บัตรรับประทานอาหารมูลค่า 2,500 บาท ราคาพิเศษ 2,000 บาท สำหรับรับประทานอาหารในเครือสุพรรณิการ์กรุ้ป  
โรงแรม Raya Heritage Chiang Mai
โรงแรม Raya Heritage Chiang Mai

23,250.00 ฿ 18,600.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Kraam Pool Suite 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Raya Heritage Chiang Mai
โรงแรม Raya Heritage Chiang Mai

20,750.00 ฿ 16,600.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Huen Bon Suite Room 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Raya Heritage Chiang Mai
โรงแรม Raya Heritage Chiang Mai

17,520.00 ฿ 14,600.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Rin Terrace Room 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve

14,713.00 ฿ 10,593.00 ฿

แพ็กเกจ Compulsory New Year Gala Buffet Dinner (วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  
โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve

75,800.00 ฿ 52,228.00 ฿

แพ็กเกจ Reserve Pool Villa Room 3 วัน 2 คืน (เข้าพักวันจันทร์ - พฤหัสเท่านั้น)
โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve

40,248.00 ฿ 33,236.00 ฿

แพ็กเกจ Ocean Pavilion Room 3 วัน 2 คืน (เข้าพักวันจันทร์ - พฤหัสเท่านั้น)
โรงแรม The Nai Harn Phuket
โรงแรม The Nai Harn Phuket

12,999.00 ฿ 4,999.00 ฿

แพ็กเกจ Ocean View Suite room 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
โรงแรม The Nai Harn Phuket
โรงแรม The Nai Harn Phuket

10,999.00 ฿ 4,599.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Grand Ocean View room 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
โรงแรม The Nai Harn Phuket
โรงแรม The Nai Harn Phuket

9,999.00 ฿ 4,299.00 ฿

แพ็กเกจ Deluxe Ocean View room 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

2,825.00 ฿ 2,260.00 ฿

แพ็กเกจ International New Year’s eve and New Year Buffet Dinner ที่ JW Café สำหรับ 1 ท่าน เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือ 1 มกราคม 2564 เท่านั้น
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

3,649.00 ฿ 2,919.00 ฿

แพ็กเกจ International Christmas’s eve and Christmas Buffet Dinner ที่ JW Café สำหรับ 1 ท่าน
โรงแรม Conrad Koh Samui
โรงแรม Conrad Koh Samui

12,900.00 ฿ 10,500.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก 1-BEDROOM TROPICAL ISLAND POOL VILLA สำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Conrad Koh Samui
โรงแรม Conrad Koh Samui

22,900.00 ฿ 20,500.00 ฿

แพ็กเกจครอบครัว ห้องพัก 2-Bedroom Pool Villa สำหรับ 4 ท่าน
โรงแรม Conrad Koh Samui
โรงแรม Conrad Koh Samui

31,900.00 ฿ 29,500.00 ฿

แพ็กเกจเฉลิมฉลองปีใหม่ ห้องพัก 2-Bedroom Pool Villa สำหรับ 4 ท่าน
โรงแรม Conrad Koh Samui
โรงแรม Conrad Koh Samui

21,900.00 ฿ 19,500.00 ฿

แพ็กเกจเฉลิมฉลอง 1-BEDROOM TROPICAL ISLAND POOL VILLA สำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Conrad Koh Samui
โรงแรม Conrad Koh Samui

6,400.00 ฿ 5,400.00 ฿

แพ็กเกจดินเนอร์เฉลิมฉลองวันปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ราคา 5,400 บาทสุทธิ สำหรับ 1 ท่าน บนหาดทราย ตั้งแต่เวลา 19.00 - 01.00 น.
โรงแรม Conrad Koh Samui
โรงแรม Conrad Koh Samui

3,300.00 ฿ 2,800.00 ฿

แพ็กเกจมื้ออาหาร Christmas Menu Family Style สำหรับ 1 ท่าน ราคา 2,800 บาทสุทธิ
โรงแรม Banyan Tree
โรงแรม Banyan Tree

4,290.00 ฿ 2,499.00 ฿

ชุดของขวัญ Sanitiser Luxury Kit จาก Banyan Tree Essentials
โรงแรม Banyan Tree
โรงแรม Banyan Tree

2,890.00 ฿ 1,999.00 ฿

ชุดของขวัญ Sanitiser Duo Kit จาก Banyan Tree Essentials
โรงแรม Banyan Tree
โรงแรม Banyan Tree

2,390.00 ฿ 1,599.00 ฿

ชุดของขวัญ Sanitiser Discover Kit จาก Banyan Tree Essentials
โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Surawongse
โรงแรม Bangkok Marriott Hotel Surawongse

2,811.00 ฿ 2,000.00 ฿

เป็ดปักกิ่ง จาก ห้องอาหาร Yao Restaurant
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

23,000.00 ฿ 7,000.00 ฿

ห้องพัก Ocean Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

16,000.00 ฿ 5,500.00 ฿

ห้องพัก Ocean Garden Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

14,000.00 ฿ 5,000.00 ฿

ห้องพัก Ocean Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

12,000.00 ฿ 4,500.00 ฿

ห้องพัก Garden Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

10,000.00 ฿ 4,000.00 ฿

ห้องพัก Pool Suite พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas
โรงแรม Anantara Rasananda Koh Phangan Villas

30,000.00 ฿ 25,000.00 ฿

ห้องพัก Four Bedroom Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 8 ท่าน 2 วัน 1 คืน
โรงแรม Anantara Lawana Resort & Spa Koh Samui
โรงแรม Anantara Lawana Resort & Spa Koh Samui

20,000.00 ฿ 8,500.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Anantara Pool Villa พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Anantara Lawana Resort & Spa Koh Samui
โรงแรม Anantara Lawana Resort & Spa Koh Samui

9,800.00 ฿ 5,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Deluxe Plunge Pool พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Anantara Lawana Resort & Spa Koh Samui
โรงแรม Anantara Lawana Resort & Spa Koh Samui

7,500.00 ฿ 4,500.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Deluxe Lawana พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม Anantara Lawana Koh Samui Resort
โรงแรม Anantara Lawana Koh Samui Resort

49,000.00 ฿ 35,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Four Bedroom Private Pool Retreat พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 8 ท่าน
โรงแรม Anantara Bophut Koh Samui Resort
โรงแรม Anantara Bophut Koh Samui Resort

7,500.00 ฿ 3,999.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Junior Garden View Suite พร้อมอาหารเช้า
โรงแรม Anantara Bophut Koh Samui Resort
โรงแรม Anantara Bophut Koh Samui Resort

15,000.00 ฿ 4,999.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Sea View Suite พร้อมอาหารเช้า
โรงแรม Anantara Bophut Koh Samui Resort
โรงแรม Anantara Bophut Koh Samui Resort

45,000.00 ฿ 17,999.00 ฿

แพ็กเกจ ซื้อห้องพัก 1 คืนแถม 1 คืน ห้อง Royal Sea View Suite พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
The Okura Prestige Bangkok The Okura Spa Okura Gateway (90 mins)

6,120.00 ฿ 1,499.00 ฿

'- Baht 1,499 net per person (Normal price is Baht 6,120 net per person) - The voucher cannot be used in conjunction with other promotion, discount, or redemptions - Advance reservation is required - Promotion buy 10 voucher get complimentary 5 voucher for 30 mins body scrub (voucher valid when combine with Okura Gateway Massage) - Valid from 3 November 2020 – 30 April 2021
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui

24,750.00 ฿ 19,800.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Two Bedroom Ocean Front Duplex Pool Villa 3 วัน 2 คืน (วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี)
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui

45,000.00 ฿ 36,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Pool Villa with Partial Ocean View 3 วัน 2 คืน (วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี)
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui

21,250.00 ฿ 17,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Tropical Pool Villa 3 วัน 2 คืน (วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี)
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui

15,500.00 ฿ 12,400.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Ocean View Jacuzzi Deluxe 3 วัน 2 คืน (วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี)
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui
โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort Koh Samui

14,500.00 ฿ 11,600.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Jacuzzi Deluxe หรือ Deluxe Balcony 3 วัน 2 คืน (วันอาทิตย์ - พฤหัสบดี)
โรงแรม Rayavadee Resort Krabi
โรงแรม Rayavadee Resort Krabi

58,443.00 ฿ 46,500.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Deluxe Pavilion 4 วัน 3 คืน (เข้าพักวันศุกร์ - อาทิตย์)
โรงแรม Rayavadee Resort Krabi
โรงแรม Rayavadee Resort Krabi

42,842.00 ฿ 24,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Deluxe Pavilion 3 วัน 2 คืน (เข้าพักวันศุกร์ - อาทิตย์)
โรงแรม Rayavadee Resort Krabi
โรงแรม Rayavadee Resort Krabi

42,842.00 ฿ 20,000.00 ฿

แพ็กเกจห้องพัก Deluxe Pavilion 3 วัน 2 คืน (เข้าพักวันจันทร์ - พฤหัสบดี)
โรงแรม Putahracsa Hua Hin Resort
โรงแรม Putahracsa Hua Hin Resort

5,000.00 ฿ 3,000.00 ฿

แพ็กเกจ ห้องพัก Silksand Room สำหรับ 2 ท่าน (เข้าพักวันอาทิตย์ - ศุกร์)
โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
โรงแรม Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve

35,500.00 ฿ 28,488.00 ฿

แพ็กเกจ Reserve Pavilion Room 3 วัน 2 คืน (เข้าพักวันจันทร์ - พฤหัสเท่านั้น)
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

9,500.00 ฿ 6,000.00 ฿

แพ็กเกจ Happiness Couple สำหรับ 2 ท่าน
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

30,000.00 ฿ 15,000.00 ฿

แพ็กเกจ Family & Friends Suite สำหรับ 4 ท่าน
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

85,000.00 ฿ 55,000.00 ฿

Celebration Event สูงสุด 50 ท่าน ในราคา 55,000 บาทสุทธิ รับฟรี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ถัง และรับฟรี บัตรกำนัลมื้อค่ำที่ JW Café สำหรับการจับรางวัล
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok

34,000.00 ฿ 25,000.00 ฿

Celebration Event สูงสุด 20 ท่าน ในราคา 25,000 บาทสุทธิ รับฟรี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ถัง
โรงแรม Belmond Napasai Koh Samui
โรงแรม Belmond Napasai Koh Samui

20,000.00 ฿ 14,000.00 ฿

แพ็กเกจ Family package ห้อง Oceanfront Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Belmond Napasai Koh Samui
โรงแรม Belmond Napasai Koh Samui

20,000.00 ฿ 14,000.00 ฿

แพ็กเกจ Stay & Sail ห้อง Oceanfront Villa 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Belmond Napasai Koh Samui
โรงแรม Belmond Napasai Koh Samui

48,000.00 ฿ 32,000.00 ฿

แพ็กเกจ Belmond+You 5 วัน 4 คืน ห้องพักประเภท Seaview Villa 5 วัน 4 คืน พร้อมอาหารเช้า
โรงแรม Belmond Napasai Koh Samui
โรงแรม Belmond Napasai Koh Samui

24,000.00 ฿ 16,000.00 ฿

แพ็กเกจ Belmond+You 3 วัน 2 คืน ห้องพักประเภท Seaview Villa 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
โรงแรม Banyan Tree Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket

5,885.00 ฿ 2,900.00 ฿

บัตรกำนัลบริการนวด Body Massage 60 นาที และ Sleep Meditation 30 นาที ณ Banyan Tree Spa Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket

5,885.00 ฿ 2,900.00 ฿

บัตรกำนัลบริการนวด Body Massage 60 นาที และ Body Stretch 30 นาที ณ Banyan Tree Spa Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket

15,000.00 ฿ 12,999.00 ฿

ห้องพัก Serenity Three Bedroom Pool Residence พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 6 ท่าน (เฉพาะวันธรรมดา)
โรงแรม Banyan Tree Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket

10,000.00 ฿ 8,499.00 ฿

ห้องพัก Grand Two Bedroom Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 4 ท่าน (เฉพาะวันธรรมดา)
โรงแรม Banyan Tree Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket

5,000.00 ฿ 3,999.00 ฿

ห้องพัก Serenity Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน (เฉพาะวันธรรมดา)
โรงแรม Banyan Tree Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket

17,000.00 ฿ 14,999.00 ฿

แพ็กเกจ Serenity Three Bedroom Pool Residence สำหรับ 6 ท่าน
โรงแรม Banyan Tree Phuket
โรงแรม Banyan Tree Phuket

12,000.00 ฿ 9,999.00 ฿

แพ็กเกจ Grand Two Bedroom Pool Villa สำหรับ 4 ท่าน
โรงแรม Banyan Tree Bangkok
โรงแรม Banyan Tree Bangkok

1,765.00 ฿ 1,177.00 ฿

บัตรรับประทานอาหาร Week-End Brunch ห้องอาหาร Romsai สำหรับ 1 ท่าน
โรงแรม Banyan Tree Bangkok
โรงแรม Banyan Tree Bangkok

1,555.00 ฿ 1,077.00 ฿

บุฟเฟต์ Dim Sum All-You-Can-Eat มื้อกลางวัน หรือมื้อค่ำ ณ ห้องอาหาร Bai Yun สำหรับ 1 ท่าน
โรงแรม Banyan Tree Bangkok
โรงแรม Banyan Tree Bangkok

1,045.00 ฿ 777.00 ฿

ชุดน้ำชายามบ่ายที่ Vertigo Too สำหรับ 1 เซ็ต สำหรับไม่เกิน 2 ท่าน (เสาร์/อาทิตย์ 1-4pm)  
โรงแรม Banyan Tree Bangkok
โรงแรม Banyan Tree Bangkok

2,352.00 ฿ 1,777.00 ฿

เซตเมนูอาหารค่ำ 3 คอร์ส ห้องอาหาร Vertigo สำหรับ 1 ท่าน
โรงแรม Amatara Wellness Resort
โรงแรม Amatara Wellness Resort

34,211.00 ฿ 18,200.00 ฿

Family Package ห้องพัก Ocean Pool Villa จำนวน 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Amatara Wellness Resort
โรงแรม Amatara Wellness Resort

28,751.00 ฿ 14,900.00 ฿

Family Package ห้องพัก Bay View Pool Villa จำนวน 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Amatara Wellness Resort
โรงแรม Amatara Wellness Resort

24,003.00 ฿ 13,000.00 ฿

Family Package ห้องพัก Pool Pavilion จำนวน 3 วัน 2 คืน
โรงแรม Amanpuri
โรงแรม Amanpuri

180,000.00 ฿ 129,900.00 ฿

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ห้อง Two Bedroom Ocean Villa สำหรับ 4 ท่าน
โรงแรม Amanpuri
โรงแรม Amanpuri

52,000.00 ฿ 34,900.00 ฿

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ห้อง Garden Pavillion
โรงแรม Phi Phi Island Village Beach Resort
โรงแรม Phi Phi Island Village Beach Resort

11,000.00 ฿ 4,100.00 ฿

ห้องพัก 1 คืน ห้อง Deluxe Garden Bungalow พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

1,000.00 ฿ 799.00 ฿

คูปองเงินสดมูลค่า 1,000 บาท เพียง 799 บาท ห้องอาหาร Pagoda Chinese Restaurant