เงื่อนไขกิจกรรม OTE : Online Travel Expo #2 Festive Seasons

  • กิจกรรม OTE : Online Travel Expo #2 Festive Seasons จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 นาฬิกา
  • สามารถซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบบัตรกำนัลผ่าน https://expo.worldrewardsolutions.com หรือสั่งซื้อผ่าน Call Center ที่หมายเลข 02-0169998 หรือผ่าน LINE@ : @silvervoyage ได้ 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  • บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงผู้บริหารช่องทางจัดจำหน่ายและรับชำระค่าบัตรกำนัลสินค้าและบริการจากทางโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าที่ร่วมรวยการเท่านั้น
  • เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลแต่ละประเภทเป็นไปตามที่แต่ละโรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านค้าที่ร่วมรายการเป็นผู้กำหนด กรุณาศึกษาเงื่อนไขของบัตรกำนัลโดยละเอียดก่อนการสั่งซื้อ หากมีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากเงื่อนไขบัตรกำนัลไม่ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัดจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
  • ทางบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด จะดำเนินการจัดส่งเอกสารยืนยันพร้อมหมายเลขบัตรกำนัลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อบัตรกำนัลและชำระเงินสำเร็จ
  • บัตรกำนัลที่ซื้อแล้ว ไม่สามารถแลก เปลี่ยน คืน หรือยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรกำนัลทดแทน
  • กรณีมีข้อพิพาทที่เกิดจากการซื้อขายบัตรกำนัลในช่วงเวลากิจกรรม คำตัดสินของบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัดถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณีหากมีการติดต่อซื้อขายบัตรกำนัลจากบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากช่องทางและ/หรือระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด
  • กรณีมีข้อพิพาทที่เกิดจากความประสงค์และ/หรือการใช้บริการ สงวนสิทธิ์ในการเจรจากับผู้ให้บริการตามที่ระบุในบัตรกำนัลนั้นๆโดยตรง
  • บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัตรกำนัลและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า